پرس زیر سینه دمبل
قفسه زیر سینه دمبل

 

 

منبع: http://forum.bodybuilder.ir