آموزش تمرینات مربوط به سرشانه در بدنسازی (دلتوئید)


تمرینات قسمت جلویی سرشانه

سرشانه هالتر از جلو ( پرس نظامی ):این حرکت برای ناحیه جلویی و میانی عضله دلتوئید مناسب میباشد.و به دو صورت نشسته و ایستاده میتوان انجام داد.

نشسته

نشسته با دستگاه اسمیت

نشر از جلو:انجام این حرکت برای ناحیه جلویی عضله دلتوئید مناسب میباشد،همچنین ناحیه میانی این عضله و عضله ذوزنقه ای نیز مورد فشار قرار میگیرند.این حرکت را میتوان به چند صورت نشر از جلو دمبل ، نشر از جلو هالتر ،نشر از جلو سیم کش و ... انجام داد .

نشر از جلو با دمبل جفت دست

نشر از جلو با دمبل بصورت تک تک (متناوب)

 


نشر از جلو با دمبل بر روی میز شیب دار

نشر از جلو با هالتر

نشر از جلو با صحفه(وزنه)

نشر از جلو با سیم کش:این حرکت به بخش جلویی و میانی عضله دلتوئید فشار وارد میکند. عضله کول (ذوزنقه ای) نیز ضمن انجام این حرکت ،تمرین داده میشوند.انجام این حرکت به تفکیک هر چه بیشتر بین بخش جلویی و بخش میانی دلتوئید کمک میکند و از این لحاظ انجام ان در فضل مسابقات مفید است.

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 264 بازدید