تمرینات مربوط به ساق پا در بدنسازی

ساق پا با دستگاه هاک
http://img.bodybuilder.ir/images/84374500623076570701.gif
.
ساق پا با دمبل ایستاده
http://img.bodybuilder.ir/images/95029130401273196603.gif
.
ساق پا ایستاده با هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/48186979747719526059.gif
.
ساق پا نشسته با دستگاه
http://img.bodybuilder.ir/images/17071401186004569613.gif
.
ساق با دمبل تک پا
http://img.bodybuilder.ir/images/20013718676148606215.gif
.
ساق پا نشسته با هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/01924007834073809381.gif
.
ساق نشسته تک پا با دمبل
http://img.bodybuilder.ir/images/08586906502880497373.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 165 بازدید