حرکات زیر بغل در تمرینات بدنسازی (تصویری)


.
دد لیفت هالتر زانو صاف
http://img.bodybuilder.ir/images/84218247431162867429.gif
.
زیر بغل تی بار
http://img.bodybuilder.ir/images/54500070392330280788.gif
.
زیر بغل دمبل روئینگ روی شیب
http://img.bodybuilder.ir/images/65495198366914478853.gif
.
زیر بغل هالتر خم
http://img.bodybuilder.ir/images/08005419253029091222.gif
.
زیر بغل هالتر خم با ماشین اسمیت
http://img.bodybuilder.ir/images/45648235110944565315.gif
.
زیر بغل هاتر خم دست برعکس
http://img.bodybuilder.ir/images/69902607419428778453.gif
.
فیله با ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/61272852224622515955.gif
.
فیله خوابیده روی زمین
http://img.bodybuilder.ir/images/20524913492072983761.gif

زیر بغل کشش دست باز از جلو

.
زیر بغل کشش دست باز از پشت

.
زیر بغل بارفیکس
http://img.bodybuilder.ir/images/68822666172636286339.gif
.
زیر بغل بارفیکس با دسته v
http://img.bodybuilder.ir/images/29578360227869523486.gif
.
زیر بغل بافیکس با ماشین
ahttp://img.bodybuilder.ir/images/02696068294364422970.gif
.
زیر بغل دمبل جفت روئینگ چکشی
http://img.bodybuilder.ir/images/93089409209905088607.gif

زیر بغل هالتر در حالت تی بار
http://img.bodybuilder.ir/images/45005777108406607248.gif
.
زیر بغل هالتر روئینگ تک دست
http://img.bodybuilder.ir/images/54809806530539690390.gif
.
زیر بغل کشش با دسته v
http://img.bodybuilder.ir/images/09424711274595065280.gif
.
زیر بغل کشش از روبرو با دست صاف
http://img.bodybuilder.ir/images/62064738527587083444.gif
.
زیر بغل کشش دست برعکس
http://img.bodybuilder.ir/images/68975070397344833077.gif
.
زیر بغل کشش قایقی
http://img.bodybuilder.ir/images/95078419935516076658.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 163 بازدید