تمرینات مربوط به گردن در بدنسازی


جلو و عقب ایزو متریک
http://img.bodybuilder.ir/images/66455032234544662007.gif
.
گردن - چرخش سر به سمت شانه ها
http://img.bodybuilder.ir/images/89638693357905968980.gif
.
گردن - سر به سمت جلو و عقب

http://img.bodybuilder.ir/images/40685502380199305757.gif
.
گردن - سر در حالت جانب به جانب
http://img.bodybuilder.ir/images/97091084277631409319.gif
.
گردن در حالت مورب
http://img.bodybuilder.ir/images/24107502415080183464.gif
.
گردن ایستاده با حوله
http://img.bodybuilder.ir/images/08908823839827376430.gif
.
گردن نشسته با حوله به صورت مفاومتی
http://img.bodybuilder.ir/images/68137212675126118871.gif
.
گردن - مقاومت در برابر صفحه
http://img.bodybuilder.ir/images/21114007951093350922.gif
.
گردن رو به عقب مقاومتی
http://img.bodybuilder.ir/images/70395201424861075985.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 98 بازدید