آموزش تمرینات جلو بازو در بدنسازی

جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع:برای فشار بیشتر به قسمت های خارجی عضله دوسر میباشد.


جلو بازو هالتر ایستاده دست باز:حرکتی برای فشار بیشتر به قسمت های داخلی عضله دوسر بازوی

جلو بازو هالتر لاری:این حرکت بعد از حرکت جلو بازو هالترایستاده مناسبترین حرکت برای افزایش حجم دوسر بازوی میباشد. انجام این حرکت برای ورزشکارانی که در ناحیه پایینی عضله بازوی خود دچار ضعف هستند بسیار مفید است چرا که عمده فشار این حرکت متوجه بخش پایینی عضله است.

جلو بازو هالتر ایستاده دست برعکس: این حرکت به منظور فشار به قسمت های عضلات ساعد میباشد همچنین عضلات دوسر بازویی (به میزان کمتر)تحت فشار قرار میگیرند.

تمرینات دیگر جلو بازومنبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 122 بازدید