تمرینات قسمت میانی سرشانه بدنسازی


نشر از جانب بصورت نشسته

نشر از جانب سیم کش:انجام این حرکت برای بخش میانی عضله دلتوئید مناسب است . این حرکت بیشتر در زمان نزدیک مسابقات و به منظور تفکیک عضلانی انجام میشود.[/CENTER]

پرس سرشانه با دمبل:این حرکت برای قسمتهای جلویی و میانی عضله دلتوئید مفید بوده و همچنین عضلات کول و پشت بازو و بخش بالایی عضله بزرگ سینه ای نیز با انجام این حرکت تحت فشار قرار میگیرند.
این حرکت را میتوان به صورت ایستاده و نشسته بر روی میز انجام دادو به چند صورت (پرس سرشانه کف دستها رو به جلو) و (پرس سرشانه دمبل موازی) و.... انجام داد.

پرس سرشانه نشسته کف دستها رو به جلو

ایستاده کف دستها رو به جلو

بصورت یک در میان

ایستاده تک دست

سرشانه هالتر از جلو:این حرکت برای ناحیه جلویی و میانی عضله دلتوئید مناسب میباشد.و به دو صورت نشسته و ایستاده میتوان انجام داد.

بصورت نشسته

بصورت ایستاده (با گرفتن کمک از پا برای استفاده از وزنه های سنگین)

پرس سرشانه دستگاه

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 197 بازدید