تمرینات زیر بغل برای افزایش حجم بخش داخلی ، میانی و خارجی


زیر بغل هالتر خم با دستگاه اسمیت

زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل هالتر خم دست برعکس :انجام این حرکت برای افزایش حجم بخش میانی و خارجی قسمت بالیی عضله لاتیسیموس مفید است[/CENTER]

زیر بغل قایقی (پارویی - روینگ ):حرکتی مناسب برای افزایش حجم تمامی بخشهای عضله زیر بغل .

تی بار (هالتر میان پا ):یکی از حرکات مناسب برای افزایش حجم بخش خارجی و میانی ناحیه بالایی عضله لاتیسیموس است .

تی بار تک دست

تی بار دستگاه

زیر بغل دمبل تک خم: با انجام این حرکت به تمامی بخشهای عضلات لاتیسیموس فشار وارد میشود .در ضمن از این حرکت برای کلفت کردن عضلات زیر بغل خود میتوانید استفاده کنید.

زیر بغل دمبل بر روی میز شیب دار

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 198 بازدید