تمرینات چهار سر ران در بدنسازی

اسکوات پا باز با هالتر

http://img.bodybuilder.ir/images/55211976823179538455.gif
.
اسکوات هالتر از جلو
http://img.bodybuilder.ir/images/75686051373217399283.gif
.
اسکوات دمبل پا باز
http://img.bodybuilder.ir/images/74064572713347449685.gif
.
اسکوات دمبل
http://img.bodybuilder.ir/images/37095062670700482754.gif
.
اسکوات دمبل در حالت باز کردن شانه
http://img.bodybuilder.ir/images/75153641832173941841.gif
.
اسکوات هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/29521493428666489132.gif
.
اسکوات هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/46783717293914644067.gif
.
اسکوات ماشین
.
اسکوات ماشین تک پا
http://img.bodybuilder.ir/images/99137701180878898738.gif

دد لیفت با هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/68425979456865039498.gif
.
لانگز هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/77622020497342637762.gif
.
هاک اسکوات هالتر
http://img.bodybuilder.ir/images/40871705544521302350.gif
.
لیفت قدرتی
http://img.bodybuilder.ir/images/59917104464548449858.gif
.
اسکوات هالتر در حالت نشسته روی نیمکت
http://img.bodybuilder.ir/images/64712091480317261873.gif
.
جلو پا تک با ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/69325735046597684572.gif
.
هاک اسکوات با ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/72205118758326753425.gif
.
هاک اسکوات تک پا
http://img.bodybuilder.ir/images/50818931225761428316.gif
.
پرس پا ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/43697269341119580768.gif
.
پرس پا ماشین تک پا
http://img.bodybuilder.ir/images/34461230416203926790.gif
اسکوات با ماشین اسمیت
http://img.bodybuilder.ir/images/10063812668507489525.gif
.
اسکوات پرش
http://img.bodybuilder.ir/images/80137256109775115127.gif
.
بیرون پا با ماشین
http://img.bodybuilder.ir/images/88168232717319370311.gif

منبع: http://forum.bodybuilder.ir

/ 0 نظر / 203 بازدید